Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Så här säger de som arbetar med massage i förskola/skola

Massagen gör att barnen:

 • Blir lugnare
 • Lättare att slappna av
 • Mindre aggressiva i gruppen och slåss mindre
 • Blir mer koncentrerade
 • lättare för sund fysisk kontakt
 • Utvecklar empati
 • Utvecklar sin kroppskännedom och självkänsla
 • Lär sig säga nej till icke önskad beröring
 • Ljudnivån blir lägre

Pedagogerna upplever för egen del att:

 • Deras egen stressnivå sjunker
 • De får en chans att varva ned, koppla av och ha det mysigt med barnen
 • De hinner bekräfta barnen på ett annat sätt
 • De vet att de har sett och gett varje barn sin fulla uppmärksamhet under en stund

 

 Så här säger forskning om massage/beröring i förskola

Massage decreases aggression in preschool children: a long-term study

En stor studie med över hundra förskolebarn har gjorts i samarbete med Axelsons Gymnastiska Institut, Karolinska Institutet och Uppsala Universitet samt Björkbackens förskola i Husby för att utvärdera beröringens betydelse för förskolebarn. Studien publicerades september 2008 i Acta Paediatrica, volym 97, Issue 9, pages 1265-1269.

Studien pågick i sex månader och både föräldrar och personal bedömde att barnens beteende blivit mindre aggresivt redan efter tre månader. Efter sex månader var det ingen tvekan om att de masserade barnen förändrats till det bättre. De barn som fick massage fungerade allt bättre tillsammans med sina kamrater och klagade dessutom mindre hemma över olika kroppsliga besvär. Fortfarande efter nio månader visade en uppföljningskontroll att effekterna inte bara kvarstod, utan dessutom tycktes bli ännu mer uttalade ju mer tiden gick.

Läs studien här eller här.

 

”Den man masserar slår man inte” – om barnmassage i förskolan och dess effekter på barn, barngrupp och förskolepersonal

En kandidatuppsats av Sofie Nilsson, utgivningsdatum 2013.

Sammanfattning: Syftet med studien är att utifrån pedagogers upplevelser få ökad kunskap om och hur massage kan fungera som en metod för att hantera stress i förskolan. Hur anser pedagoger att massage påverkar stressnivån gällande det individuella barnet, barngruppen och pedagogerna själva? Metoden som används för studien är enkätundersökning. Undersökningsgruppen består av 15 förskolepedagoger runtom i Sverige som någon gång använt sig av massage i barngruppen. Resultatet redovisas med hjälp av stapeldiagram samt fri text. Majoriteten av respondenterna ansåg att massagen gav positivt resultat. Ju mer barngrupperna ökar i förskolan, desto mer ökar också ljudnivån och stressnivån. Tanken är att ta reda på om massage kan minska stressen som stora barngrupper bidrar till. Enligt forskare ska dessutom massage kunna främja barns lärande.

Läs studien här.

 

Beröring som en metod för avkoppling i förskolan, en studie om fyra pedagogers tankar kring beröring och stress

En kandidatuppsats av Lina Lundgren och Jenny Nilsson, utgivningsdatum 2008.

Sammanfattning: Syftet är att undersöka vad några förskolelärare anser att beröring innebär, vilka avslappnande effekter de tror det kan ha samt om det påverkar inlärningen hos barn. Syftet är också att undersöka hur man i förskolan arbetar praktiskt med beröring. För att svara på vårt syfte tog vi hjälp av fyra frågeställningar: Vad anser pedagogerna att beröring innebär och varför har de valt att arbeta med denna metod? Upplever pedagogerna att beröring minskar stress hos barn i förskolan? Vilka effekter anser pedagogerna att beröring har på barns inlärning och koncentrationsförmåga? Hur kan man praktiskt arbeta med beröring? Resultatet visar att beröring har en positiv verkan på kroppen. Det är lugnande och bidrar till avslappning. Beröring kan också bidra till att kamratrelationerna stärks i barngruppen. Enligt Lpfö 98 står det att verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande, trygghet och utveckling. Resultatet har visat att beröring kan vara en metod för att uppfylla denna målsättning.

Läs studien här.

 

Massagesagor – En del av undervisningen?

Ett kandidatuppsats av Caroline Broqvist och Elin Törnberg, utgivningsdatum 2008.

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet är att konstruera massagesagor utifrån vald massageteknik, pedagogisk teori, barnboksteori samt att motivera bruket av massagesagor i skolan utifrån tidigare forskning om massagens fysiologiska, sociala och emotionella effekter. Via en rad olika massagesagor har vi valt att undersöka massagesagans olika inverkning aspekter och effekter. Massagens fysiologiska, emotionella och sociala effekter redogörs för samt kopplas till styrdokument och lärandeteorier. Examensarbetet utgår ifrån fyra av de massagesagor vi skrivit både ur görande perspektiv samt innehållsperspektiv. Vi fokuserar på rörelsernas betydelse samt sagans uppbyggnad. Flera forskare talar för att massagen har positiva effekter på individen vilket bidrar till ett gott lärandeklimat i klassrummet. Examensarbetet fokuserar på våra massagesagor ur olika perspektiv. Dessa är förankrade i pedagogiska teorier, barnboksteori samt massagens fysiologiska, sociala och emotionella aspekter. Vi belyser massagen ur ett historiskt perspektiv för att sedan övergå till hur den utvecklats fram till idag. Den massageteknik vi främst belyser är klassisk svensk massage, då vi anser att detta är den tekniken vi främst utgår ifrån i våra massagesagor. Arbetet är upplagt så att det finns en tydlig struktur från massage i allmänhet till massage i skolan. Störst fokus ligger dock på massage ur ett skolperspektiv då vi anser att det är viktigast för vår kommande yrkesprofession. I arbetet finns kopplingar till styrdokument samt annan relevant litteratur.

Läs examensarbetet här.

 

Barnmassage

En kandidatuppsats av Lisa Ahlander, Malin Holmqvist och Malin Cederlund, utgivningsdatum 2008.

Sammanfattning: Vårt syfte med detta examensarbete var att ta reda på vilken påverkan barnmassage/beröring har på barngruppen samt det enskilda barnet i förskolan. För att uppnå vårt syfte tog vi hjälp av två problemformuleringar. På vilket sätt påverkar barnmassage/beröring barngruppen? Kan barnmassage/beröring påverka barns inlärning? Vi valde att ställa öppna enkätfrågor via mail till pedagoger som arbetar med barnmassage/beröring runt om i Sverige. Dessutom införde två av oss barnmassage/beröring under vår verksamhetsförlagda utbildning våren 2008. Vi har även läst litteratur som berör ämnet. Enligt vårt resultat påverkar barnmassage/beröring barngruppen och det enskilda barnet på ett positivt sätt. Barnen blir lugnare, mer harmoniska och får bättre koncentration, vilket innebär att inlärningen går lättare. Barnen blir trygga och bryr sig om varandra, detta leder till att kommunikationen blir bättre, det blir mindre konflikter och bättre samverkan mellan barnen. Eftersom vi lever i ett stressigt samhälle med ett högt tempo så behöver både pedagoger och barn tillfällen och kunskaper om aktiviteter som skapar lugn och harmoni i vardagen. Vår undersökning har visat att det resultat man får av barnmassage/beröring blir en pedagogisk vinst för både barnen och pedagogerna. Barnmassage/beröring är ett bra verktyg till att uppnå många av läroplanens mål.

Läs examensarbetet här.

To Top